Берестівський ЗЗСО

 
>

Внутрішня система забезпечення якості освіти

 

Схвалено                                                                                  Затверджую
педагогічною радою                                                Директор                  С.Климчук       
                                                                                          
Протокол № 3 від 13.01. 2020 р.                            Наказ № 26 від 13.01.2020 р.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
БЕРЕСТІВСЬКОГО ЗАКЛАДУ

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ
ДУБРОВИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 


 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 

 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Берестівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дубровицької районної ради Рівненської області (далі − Положення) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIIІ, який почав діяти з 28 вересня 2017 року  (стаття 41. Система забезпечення якості освіти), Закону України «Про  загальну середню освіту» від 13.05.1999 року № 651-XIV та інших нормативних документів.

Система забезпечення якості освітньої діяльності в закладі загальної середньої освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) передбачає:

 • стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних працівників;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;
 • створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища;
 • інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.

Внутрішні чинники якості загальної середньої освіти:

 • якість основних умов освітнього процесу;
 • якість реалізації освітнього процесу;
 • якість результатів освітнього процесу.

Положення регламентує зміст і порядок забезпечення якості освіти в закладі загальної середньої освіти.

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти (ВСЗЯО) погоджується педагогічною радою, яка має право вносити в нього зміни та доповнення.

Внутрішня система забезпечення  якості загальної середньої освіти повинна бути об’єктивною, відкритою, інформативною, прозорою.

Стандарт забезпечення якості освіти – це нормативний документ, який регламентує діяльність адміністрації, учителів і учнів із забезпечення якості освіти та визначає міру їхньої відповідальності.

Стандарти освіти для кожного рівня загальної середньої освіти розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України. На підставі Типової освітньої програми заклад розробляє навчальний план кожного рівня загальної середньої освіти. Навчальний план є нормативним документом, який визначає зміст навчання та регламентує організацію освітнього процесу. Навчальний план погоджує педагогічна рада, затверджує директор і вводить в дію наказом по закладу.

Робочі навчальні плани складаються для кожного класу відповідного рівня загальної середньої освіти. Робочі навчальні плани розробляють робочі групи у складі заступника директора з навчальної роботи, голів методичних об’єднань.

Навчальні програми (календарне планування) з навчальних предметів інваріантної і варіативної складової навчального плану розробляють учителі за погодженням із директором чи заступником директора з навчально-виховної роботи згідно з вимогами Типових освітніх програм.

 

ІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 

 Метою функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі є:

 • гарантування якості освіти;
 • формування довіри суспільства до школи;
 • постійне та послідовне підвищення якості освіти;
 • допомога суб’єктам освітньої діяльності у підвищенні якості освіти.

Завданнями внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу є:

 • оновлення нормативно-методичної бази забезпечення якості освіти та освітньої діяльності;
 • постійний моніторинг змісту освіти; 
 • спостереження за реалізацією освітнього процесу;
 • моніторинг технологій навчання;
 • моніторинг ресурсного потенціалу закладу;
 • моніторинг управління ресурсами та процесами;
 • спостереження  за  станом  соціально-психологічного  середовища закладу;
 • контроль  стану  прозорості  освітньої  діяльності  та  оприлюднення інформації щодо її результатів; 
 • розробляння  рекомендацій  щодо  покращення  якості  освітньої діяльності та якості освіти, участь у стратегічному плануванні тощо;
 • здійснення контролю виконання чинного законодавства в галузі освіти, нормативних документів управління освіти, наказів відділу освіти та рішень педагогічної ради закладу;
 • експертна оцінка ефективності результатів діяльності педагогічних працівників;
 • вивчення результатів педагогічної діяльності, виявлення позитивних і негативних тенденцій в організації освітнього процесу та розробка на цій основі пропозицій з поширення педагогічного досвіду й усунення негативних тенденцій;
 • збір інформації, її обробка й накопичення для підготовки проектів рішень;
 • аналіз результатів реалізації наказів і розпоряджень по закладу;
 • надання методичної допомоги педагогічним працівникам у процесі контролю.

Зміст контролю адміністрацією закладу:

 • виконання Закону «Про освіту»;
 • використання методичного забезпечення в освітньому процесі;
 • реалізація затверджених освітніх програм і навчальних планів, дотримання затверджених навчальних графіків;
 • контроль реалізації права учнів на одержання якісної освіти;
 • ведення шкільної документації (класні журнали, щоденники та зошити учнів, журнали гурткової діяльності тощо);
 • рівень навчальних досягнень учнів, якості освіти;
 • стан викладання шкільних предметів;
 • стан підготовки та проведення олімпіад;
 • стан проведення гурткових, факультативних занять;
 • організація учнівського самоврядування;
 • профілактика правопорушень серед школярів;
 • попередження дитячого травматизму;
 • дотримання Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку й інших локальних актів закладу;
 • дотримання порядку проведення тематичної та підсумкової атестації учнів і поточного контролю їхньої успішності;
 • робота бібліотеки;
 • реалізація виховних програм та їх результативність;
 • організація харчування та медичного обслуговування школярів;
 • охорона життя та здоров'я учасників освітнього процесу;
 • виконання прийнятих колективних рішень, нормативних актів;
 • стан методичної роботи;
 • контроль позакласної роботи;
 • контроль роботи навчальних кабінетів;
 • контроль раціонального використання наочного приладдя, ТНЗ, ІКТ-технологій;
 • контроль стану спільної роботи закладу та громадськості;
 • інші питання в рамках компетенції директора закладу.

Види внутрішньої системи забезпечення якості освіти (за змістом):

 • тематичний (глибоке вивчення певного конкретного питання у практиці роботи колективу, класу, методичного об’єднання, одного вчителя або класного керівника);
 • фронтальний (всебічне вивчення колективу, класу, групи або одного вчителя).

Форми внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

 • персональний (має місце як при тематичному, так і при фронтальному виді контролю);
 • класно-узагальнюючий (фронтальний);

Організація перевірки стану кожного з питань змісту внутрішньої системи забезпечення якості освіти складається з таких етапів:

 • визначення мети та об'єктів контролю;
 • складання плану перевірки;
 • інструктаж учасників;
 • вибір форм і методів контролю;
 • констатація фактичного стану справ;
 • об'єктивна оцінка цього стану;
 • висновки, що випливають з оцінки;
 • рекомендації або пропозиції з удосконалення освітнього процесу або усунення недоліків;
 • визначення строків для ліквідації недоліків або повторний контроль.

Контроль внутрішньої системи забезпечення якості освіти здійснює директор закладу, за його дорученням заступники з навчально-виховної та виховної роботи або створена з цієї метою комісія. Як експерти до участі в контролі можуть залучатися сторонні компетентні організації й окремі фахівці.

Кожен адміністратор упродовж навчального року відвідує таку кількість уроків, факультативних занять, виховних заходів, індивідуальних консультацій, яка дозволяє йому знати стан справ у школі, дієво впливати на якість освітнього процесу.

    Фронтальна перевірка кожного з навчальних предметів проводиться не рідше одного разу на п’ять років.

    Відповідно до річного плану роботи закладу обираються об'єкти контролю, формулюється його мета, визначається методика перевірки, залучаються помічники зі шкільного методичного активу, збирається інформація про стан навчально-виховної роботи з об'єктів контролю.

    Тривалість тематичних чи фронтальних перевірок не повинна перевищувати 18 днів із відвідуванням не менше шести уроків, занять чи інших заходів.

Підстави для проведення контролю:

 • атестація педагогічних працівників;
 • плановість контролю;
 • перевірка стану справ для підготовки управлінських рішень;
 • звертання фізичних та юридичних осіб із приводу порушень у галузі освіти.

Результати перевірки оформлюються у вигляді аналітичної довідки чи наказу по закладу, в яких указується:

 • мета контролю;
 • строки;
 • склад комісії;
 • яка робота проведена у процесі перевірки (відвідані уроки, проведені контрольні роботи, переглянута шкільна документація, проведені співбесіди);
 • констатація фактів, що виявлені;
 • висновки;
 • рекомендації або пропозиції;
 • де підбиті підсумки перевірки (засідання методичних об’єднань, нарада при директору, нарада при заступнику директора, індивідуально тощо);
 • дата та підпис відповідального за написання довідки.

 Педагогічний працівник, який підлягає контролю, має право:

 • знати строки контролю та критерії оцінки його діяльності;
 • знати мету, зміст, види, форми та методи контролю;
 • вчасно знайомитися з висновками та рекомендаціями адміністрації;
 • звернутись до комісії зі спорів профкому закладу або вищих органів управління освіти при незгоді з результатами контролю.

За підсумками контролю з метою забезпечення якості освіти у залежності від його форми, цілей і задач, а також з урахуванням реального стану справ:

 • проводяться засідання педагогічної або методичної ради, наради при директору, при заступнику директора, робочі наради з педагогічним складом;
 • результати перевірок можуть ураховуватись при проведенні атестації педагогічних працівників.

Директор закладу за результатами контролю з метою забезпечення якості освіти приймає рішення:

 • про видання відповідного наказу;
 • про обговорення підсумкових матеріалів контролю на засіданні педагогічної ради;
 • про проведення повторного контролю із залученням певних експертів;
 • про представлення до дисциплінарної відповідальності працівників;
 • про заохочення працівників;
 • інші рішення в межах своєї компетенції.

Періодичність та види контролю визначаються адміністрацією закладу самостійно на навчальний рік (відповідно до перспективного плану роботи закладу) у міру необхідності отримання об'єктивної інформації про реальний стан справ та результати діяльності працівників і доводяться до відома колективу.

Завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Берестівському ЗЗСО:

- оновлення методичної бази освітньої діяльності;

- контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення; 

- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників. 

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕОБХІДНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

 Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу та підтримки здобувачів загальної середньої  освіти в закладі  відповідає  основним санітарно-технічним   вимогам.

 У закладі є адміністративні кабінети, навчальні кабінети, дві учительські кімнати, комп’ютерний клас, ресурсна кімната, кабінет психолога та соціального педагога, кабінет педагога-організатора, актова зала, спортивна зала, ігрова кімната, майстерня, бібліотека, етнографічний музей «Світлиця», тир, їдальня, харчоблок. Споруда закладу відповідає паспортним даним і санітарно-гігієнічним нормам. Усі приміщення використовуються упродовж навчального року з повним навантаженням, утримуються в належному стані.

Навчальні кабінети – це окремі приміщення, які відповідають санітарно-гігієнічним нормам та обладнані сучасними технічними засобами навчання. Кількість навчальних приміщень забезпечує навчання учнів в одну зміну.

Матеріально-технічна база закладу повністю пристосована для освітнього процесу.  Створено умови для доступу учнів та педагогічних працівників до мережі Інтернет, є електронна пошта в[email protected]                

Освітній процес забезпечено навчальною, методичною та науковою літературою на паперових та електронних носіях завдяки фондам бібліотеки, веб-ресурсам. У наявності навчальні програми з усіх освітніх предметів, курсів за вибором, факультативів. Бібліотечний фонд закладу нараховує 8926 примірників. 
Забезпеченість освітнього процесу навчальною літературою становить 96 %. 

Практичний психолог, соціальний педагог, учитель-логопед, класні керівники, вихователі допомагають учням у реалізації заходів із соціальної адаптації.

Органи учнівського самоврядування  виходять з пропозиціями до керівництва закладу щодо вдосконалення заходів та беруть участь у громадській діяльності.

 

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЯВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ

 

Інформаційна система управління освітнім процесом закладу – це програмно- апаратний комплекс, який забезпечує основні функції роботи з документами в електронному вигляді. До її основних функцій належить реєстрація документів, розробка та збереження документів в електронному вигляді, направлення документів на розгляд та виконання, контроль проходження та виконання документів, пошук документів за різними параметрами, введення, підтримка та зберігання будь-яких типів документів, захист від несанкціонованого доступу.

 Структура інформаційних систем закладу включає такі підсистеми:

 • електронна система звітності;
 • електронна база даних учнів закладу;
 • електронна база даних педагогічних працівників;
 • електронні книги наказів;
 • бібліотечна інформаційна система, яка служить для обліку бібліотечних фондів, пошуку користувачами літературних джерел, оформлення й задоволення запитів.

Електронні освітні ресурси забезпечують публічність інформації про освітні програми: перелік навчальних дисциплін, логічну послідовність їх вивчення, перелік підручників, розклад уроків та спортивних секцій, гуртків тощо.

 

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

 

Публічність інформації про діяльність закладу забезпечується відповідно до вимог Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VІІІ та Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 року № 651-XIV. 

На офіційному сайті закладу розміщується інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню, а саме:

 • нормативна база;
 • Статут  закладу;
 • колективний договір;
 • правила внутрішнього розпорядку;
 • освітні програми;
 • інформація про  кадровий  склад педагогічних працівників;
 • кошторис на поточний рік та зміни до нього;
 • звіт про використання та надходження коштів;
 • штатний розпис на поточний рік;
 • мікрорайон закладу;
 • щорічний звіт директора закладу;
 • учнівське самоврядування.

 

 1.  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

 

Педагогічні працівники у своїй діяльності зобов’язані дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами загальної середньої  освіти. Особи, які навчаються в закладі, зі свого боку, зобов’язані виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись академічної доброчесності, та досягати відповідного рівня результатів навчання.

    Адміністрація закладу визначає основні принципи та механізми забезпечення якості освітньої діяльності та якості загальної середньої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.

Основними завданнями запобігання плагіату в закладі є формування академічної етики та поваги до інтелектуальних надбань, дотримання норм законодавства про авторське право і покликане сприяти впровадженню практики належного цитування через визначення поняття та форм плагіату, методів запобігання його поширенню, процедури розгляду та фіксування фактів плагіату, а також формалізації можливих наслідків його вчинення у межах закладу.

Профілактика плагіату в закладі здійснюється шляхом контролю з  боку адміністрації  за правильним оформленням педагогічними працівниками посилання на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень.

Усі підготовлені до друку навчальні видання розглядаються на засіданнях методичної ради закладу.

Система забезпечення академічної доброчесності у Берестівському ЗЗСО функціонує відповідно до статті 42 Закону України «Про освіту». 
          Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає: 
- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 
- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 
- надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність; 
- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти; 
- об’єктивне оцінювання результатів навчання. 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 
- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 
- постійна підготовка до уроків, домашніх завдань; 

- самостійне подання щоденника для виставлення педагогом одержаних балів; 
- надання достовірної інформації про власні результати навчання батькам (особам, які їх замінюють). 

Порушенням академічної доброчесності у Берестівському ЗЗСО вважається: 
- академічний плагіат; 

- фабрикація; 
- списування; 
- обман; 
- хабарництво; 
- відмова своєчасно надавати інформацію (усно або письмово) про методики, технології, прийоми, методи викладання, стан виконання програми, рівень сформованості компетентностей здобувачами освіти; 

- необ’єктивне оцінювання;

- невиконання обов’язків педагогічного працівника, передбачених статтею 54 Закону України «Про освіту».

Заходи, спрямовані на дотримання академічної доброчесності у Берестівському ЗЗСО, включають: 

- ознайомлення педагогічних працівників, здобувачів освіти з вимогами щодо належного оформлення посилань на використані джерела інформації; 
- ознайомлення педагогічних працівників, здобувачів освіти з документами, що унормовують дотримання академічної доброчесності та встановлюють відповідальність за її порушення; 

- проведення методичних заходів, що забезпечують формування загальних компетентностей з дотриманням правових та етичних норм і принципів, коректного менеджменту інформації при роботі з інформаційними ресурсами й об’єктами інтелектуальної власності; 

- включення до планів виховної роботи класних колективів заходів із формування у здобувачів освіти етичних норм, що унеможливлюють порушення академічної доброчесності; 
- розміщення на веб-сайті закладу правових та етичних норм, принципів та правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу. 


VII. ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ, УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИЗАЙН ТА РОЗУМНЕ ПРИСТОСУВАННЯ

 

Заклад освіти забезпечує здобувача освіти з особливими освітніми потребами інклюзивним освітнім середовищем:

 - необхідними ресурсами освітнього процесу, що мають відповідати ліцензійним та акредитаційним вимогам; 

- умовами доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами. 
   Право на доступну освіту зазначеної категорії дітей реалізується за бажанням батьків шляхом організації інклюзивного навчання та індивідуальної форми навчання. 

Заклад освіти за потреби утворює інклюзивні класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей (стаття 20 Закону України «Про освіту»). 

Практичне впровадження інклюзивного середовища базується на принципах універсального дизайну та розумного пристосування. Зокрема шкільний освітній процес відповідає широкому спектру індивідуальних можливостей здобувачів освіти; забезпечує гнучку методику навчання, викладання та подання матеріалу, доступні та гнучкі навчальні плани й програми. Навчальні матеріали прості та чіткі у використанні незалежно від навичок та досвіду здобувачів освіти; лабораторне обладнання та обладнання в майстернях із чіткими та інтуїтивно зрозумілими елементами управління. Забезпечується урахування різного впливу шкільного середовища на «сенсорний досвід» дитини; використання кольору, світла, звуків, текстури; легкий доступ до інформаційно-комунікативних технологій.

Дизайн закладу в основному  враховує наявність необхідного розміру і простору при підході, під’їзді та різноманітних маніпуляціях, з огляду на антропометричні характеристики, стан та мобільність користувача: 

- доступні навчальні місця для здобувачів освіти, у тому числі з прилеглим простором для асистентів вчителів; 

- меблі, фурнітура та обладнання, що підтримують широкий спектр навчання та навчальних методик; 

- можливість регулювання середовища (наприклад, освітлення) для різноманітних потреб здобувачів освіти у навчанні та інше. 

У закладі освіти створено необхідні умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами:

 • затишні, ошатні класні кімнати;
 • ресурсна кімната на першому поверсі;
 • внутрішні туалети; 
 • шкільна їдальня на першому поверсі; 
 • при вході до школи розташовано пандус для колісних крісел; 
 • освітній процес забезпечується навчальною, методичною та науковою літературою на паперових та електронних носіях завдяки фондам шкільної бібліотеки; 
 • для якісного соціально-психологічного та психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, батьків та педагогів у штаті закладу є посади практичного психолога, соціального педагога, асистента вчителя, вчителя-логопеда, сестри медичної. 

 

VIIІ. КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

 

Оцінювання результатів навчання здійснюється відповідно до: 
- Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 19 серпня 2016 року № 1009; 

- Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом МОНмолодьспорт від 13.04.2011 року        № 329.

Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок, які оцінюються, та показником оцінки в балах. 

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, у 3-4 – формувальному та підсумковому (бальному) оцінюванню. 

Формувальне оцінювання учнів 1 класу проводиться відповідно до Методичних рекомендацій щодо формувального оцінювання учнів 1 класу (листи МОН України від 18.05.2018 року № 2.2-1250 та від 21.05.2018 року № 2.2-1255), а учнів 2 класу – відповідно до наказу МОН України (від 27.08.2019 року № 1154).

Основними видами оцінювання здобувачів освіти є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація. 

У Берестівському ЗЗСО використовується поточний контроль шляхом виконання різних видів завдань, передбачених навчальною програмою, у тому числі для самостійної та індивідуальної роботи здобувачів освіти упродовж семестру. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та лабораторних занять, а також за результатами перевірки контрольних, самостійних робіт, індивідуальних завдань тощо. Форми проведення видів контролю, їх кількість визначається робочою програмою. 

Тематична перевірка у 3-4 класах здійснюється у формі тематичної контрольної роботи після опанування програмової теми/розділу. 

Тематична оцінка у 5-11(12)-х класах виставляється з урахуванням усіх видів освітньої діяльності, що підлягали оцінюванню упродовж вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається. 

Підсумкова перевірка у 1 класі передбачає підсумкові контрольні роботи у кінці навчального року (контрольне списування, комбінована контрольна робота з математики та індивідуальна перевірка навички читання вголос і розуміння прочитаного). 

Підсумкова перевірка у 2-3 класах передбачає тематичну перевірку, у 4 класі – тематичну перевірку та підсумкові контрольні роботи в кінці навчального року. 
Оприлюднення результатів контролю здійснюється відповідно до вищезазначених нормативних документів. 

Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання. 


IX. КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

Внутрішня система забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності в Берестівському ЗЗСО передбачає підвищення якості професійної підготовки фахівців відповідно до очікувань суспільства. 

Вимоги до педагогічних працівників закладу встановлюються у відповідності до розділу VІІ Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2143-VІІІ, чинного з 28.09.2017 року. 

Процедура призначення на посаду педагогічних працівників регулюється чинним законодавством відповідно до встановлених вимог (ст. 24 Закону «Про загальну середню освіту»). 

Основними критеріями оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників у Берестівському ЗЗСО є:

- стан забезпечення кадрами відповідно фахової освіти; 

- освітній рівень педагогічних працівників; 

- результати атестації; 

- систематичність підвищення кваліфікації; 

- наявність педагогічних звань, почесних нагород; 

- наявність авторських програм, посібників, методичних рекомендацій, статей тощо; 
- участь в експериментальній діяльності;

- результати освітньої діяльності; 

- оптимальність розподілу педагогічного навантаження; 

- показник плинності кадрів. 

Відповідність  фаховості  вчителя  навчальній  дисципліні  визначається відповідністю його спеціальності згідно з документами про вищу освіту.

Із метою вдосконалення професійної підготовки педагогів Берестівського ЗЗСО шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей організовується підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Професійний розвиток та підготовка педагогічних працівників реалізується в системі післядипломної освіти на базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до статті 59 Закону України «Про освіту» за такими видами: 

- довгострокове підвищення кваліфікації: курсова підготовка; 

- короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, семінари-практикуми, тренінги, конференції, «круглі столи» тощо. 

Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників закладу забезпечується системою постійно діючих наукових та методичних заходів різного рівня.

Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджує педагогічна рада закладу. 

Основними документами планування та обліку роботи педагогічних працівників є класні журнали, календарне планування з предметів інваріантної і варіативної складової робочого навчального плану та поурочне планування. 

Показником ефективності та результативності діяльності педагогічних працівників є їх атестація.


Х. КРИТЕРІЇ, ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 
 

Внутрішня система забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності  в Берестівському ЗЗСО визначає стратегію управління в закладі освіти, напрямки ефективних змін та розвитку освітньої системи.

   Для цього застосовується моніторинг якості освітнього процесу в закладі освіти як систему збору, обробки, збереження та розповсюдження інформації про стан освітнього процесу чи окремих його елементів із метою інформаційного забезпечення управління та прийняття оптимальних управлінських рішень щодо підвищення ефективності функціонування усіх складових освітнього процесу, їхній взаємодії для досягнення очікуваних й запланованих результатів, а також інноваційного розвитку закладу освіти.

Управління процесом забезпечення якості освіти в закладі забезпечується внутрішніми нормативно-правовими документами (Статут, положення, рішення, накази тощо), що визначають зміст внутрішньої системи забезпечення якості освіти та механізми її забезпечення.

Управління якістю освіти  засновується на таких принципах:

 • орієнтація на підвищення задоволеності усіх користувачів освітніх послуг;
 • провідна роль керівництва при одночасному залученні усіх працівників закладу до створення та функціонування системи управління якістю освіти;
 • стратегічне планування якості освіти;
 • застосування процесного підходу та методології, відомої як «плануй-виконуй-перевіряй-дій»;
 • постійне удосконалення системи управління якістю освіти на основі системних вимірювань рівня досягнення критеріїв якості;
 • документування.

За результатами моніторингу якості освітньої діяльності суб’єктів освітнього процесу визначаються відхилення фактичних значень від планових, здійснюється самооцінка, приймаються управлінські рішення щодо забезпечення якості освітньої діяльності. Аналіз результатів освітньої діяльності висвітлюється у звітах директора та оприлюднюється на персональному сайті закладу.