Берестівський ЗЗСО

 
>

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Річний звіт

про діяльність закладу освіти

за 2018-2019 навчальний рік

 

         Методична робота в навчально-виховному комплексі здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», законами України про дошкільну та позашкільну освіту, Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, Національною доктриною розвитку освіти, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, іншими законами та урядовими рішеннями в галузі освіти.

У ході роботи над проблемою вирішувалися такі завдання:

-      науково-методичний супровід забезпечення вимог Державних стандартів;

-      удосконалення фахової майстерності і кваліфікації педагогічних кадрів, підвищення їх психолого-педагогічної компетентності;

-      забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу освітнього процесу;

-      підвищення якості знань учнів засобами сучасних форм і методів роботи;

-      організація роботи з обдарованими дітьми через діяльність курсів за вибором, факультативів, МАН, підготовку та проведення олімпіад, участі у різноманітних конкурсах, турнірах, змаганнях;

-      підвищення теоретичної, науково-методичної та фахової підготовки педагогічних працівників шляхом диференційованого підходу до організації внутрішньокільної методичної роботи;

-      мотивація педагогів до використання сучасних підходів в організації навчально-виховної роботи, спрямованих на формування життєвих і предметних компетнетностей;

-      удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів;

-      поширення педагогічного досвіду працівників закладу освіти шляхом публікацій матеріалів на освітніх сайтах;

-      забезпечення змістовного наповнення веб-сайту школи та створення власних інтернет-ресурсів;

-      сприяння виробленню в учителів умінь і навичок удосконалення самоосвітньої діяльності;

-      робота над удосконаленням сучасного уроку;

-      професійне становлення молодих учителів тощо.

Із метою раціональної організації методичної роботи в закладі, яка покликана на належному науково-методичному та організаційному рівні вирішувати складні сучасні проблеми національної системи освіти, реалізувати державні програми, сприяти запровадженню елементів інноваційних технологій навчання, поширенню педагогічного досвіду, з учителями налагоджено чітку, якісну систему методичної роботи, яка будується на діагностичній основі, має практичну спрямованість, відзначається як традиційними, так і нетрадиційними підходами, поєднанням індивідуальних, групових, колективних форм роботи з учителями.

Тематика теоретичних та практичних занять із педагогічними працівниками, засідань шкільних методичних об'єднань підпорядкована науково-методичній проблемі закладу. Ця система вдало поєднує різноманітні аспекти: організаційні, психолого-педагогічні, роботу з кадрами, роботу з учнями та їхніми батьками, зміцнення матеріально-технічної бази, стимулювання педагогів та учнів до самовдосконалення та самореалізації.

         Із метою подальшого удосконалення методичної роботи було видано наказ №166 від 05.09.2018 року «Про зміст, форми та структуру науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2018-2019 навчальному році».

         У закладі ефективно функціонують такі форми роботи:

-      методична рада (Клюйко Т.М.);

-      методичні об'єднання:

·         учителів початкових класів (Воловень І.М.);

·         учителів суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного циклів

(Буткевич М.О.);

·         учителів природничо-математичного циклу та технологій (Буткевич О.М.);

·         класних керівників (Боковець А.О.);

-      Школа комп’ютерної грамотності (Вабіщевич А.В.);

-      Майстер-класи вчителя української мови та літератури Серко Г.В. та вчителя хімії Курачик Н.П.

Упродовж семестру колективні та групові форми роботи поєднувалися з індивідуальними. Значна увага приділялася самоосвіті як одній із форм індивідуальної методичної роботи. Кожен педагог працює над власною темою, співзвучною загальношкільній проблемі. Ця тема обирається, виходячи з професійних потреб учителя, результатів взаємооцінки, рекомендацій управління  освіти. Підвищення рівня методичної роботи позитивно впливає на якість освітнього процесу з окремих предметів.

Індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними працівниками навчально-виховного комплексу включали консультування, взаємовідвідування занять і позакласних заходів, самоосвіту педагогів.

У цьому навчальному році педагогічний колектив розпочав роботу над науково-методичною проблемою «Національно-патріотичне виховання учнівської молоді як шлях формування громадянської компетентності в світлі Концепції Нової української школи», а саме над І етапом (підготовча і організаційна робота, опанування теоретичними основами науково-методичної проблеми): проаналізовано стан освіти і визначено можливості розвитку закладу на основі аналітико-прогностичної роботи; створено ініціативну групу для опрацювання та систематизації результатів анкетування, діагностовано та вироблено мету, завдання, методи реалізації вибраної науково-методичної проблеми; організовано роботу консультативного пункту «Є питання!» по роботі над проблемною темою закладу; проведено діагностування педагогів з метою виявлення рівня їхньої професійної компетентності; відвідувалися уроки та позакласні заходи з подальшим їх обговоренням; створено гурток військово-патріотичного спрямування «Джура» для учнів 8-10 класів; опрацьовано науково-методичну літературу за темою проблеми; організовано самоосвіту педагогічних працівників закладу; оформлено постійнодіючу виставку літератури та матеріалів педагогічної періодики з проблемної теми; проведено навчальний семінар «Нормативно-правова база – основа реалізації національно-патріотичного виховання»; проведено круглий стіл «Роль самоосвіти вчителя у процесі професійного зростання» та педагогічні читання «Національно-патріотичне виховання учнівської молоді як фактор розвитку національної свідомості, громадянської активності, правових цінностей зростаючого покоління»; регулярно висвітлювалася вся інформація на сайті освітнього закладу.

Відповідно до плану роботи закладу на 2018-2019 навчальний рік проводяться  наради при заступнику директора з навчально-виховної роботи, засідання усіх форм методичної роботи.

Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному методичному кабінету, де зібрані матеріали творчих знахідок шкільних методичних об'єднань, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, фахові журнали, газети,  методична література, матеріали для роботи над проблемою школи, медіатеки «Сучасний урок», «Інформаційно-методичні матеріали», кращі надбання учителів предметів.

Роботу шкільного методичного кабінету було організовано за кількома напрямками:

-      накопичення та зберігання власних надбань учителів закладу, забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу;

-      створення сприятливих побутових умов для самоосвіти вчителів у межах закладу, створення умов для якісного проведення засідань усіх форм методичної роботи та методичної ради закладу;

-      забезпечення вчителів освітніми програмами, програмами спецкурсів, факультативів, інструкціями, рекомендаціями тощо.

З боку методичного кабінету надавалася допомога вчителям, які навчалися на курсах підвищення кваліфікації, проводилось індивідуальне консультування педагогів. Методичний кабінет забезпечував науково-методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів.      

Відповідно до річного плану роботи закладу упродовж 2018-2019 навчального року було вивчено стан навчання та виховання, з'ясування навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури (листопад), інформатики (грудень), трудового навчання та технологій (лютий), біології (березень). Контроль  здійснювався за такими напрямами:

-       дотримання вимог державних програм щодо цілей, завдань, змісту навчання,   

 критеріїв оцінювання навчальних досягнень;

-       наявність та якість поурочних і календарно-тематичних планів;

-       відповідність змісту уроків вимогам навчальних програм;

-       методика та науково-теоретичний рівень викладання предметів;

-       використання відповідних форм і методів обліку навчальних досягнень   

 учнів;

-       упровадження активних форм і методів навчання;

-       використання наочності, ТЗН і сучасних інформаційних технологій у  

 навчальному процесі;

-       рівень навчальних досягнень учнів.

Відповідно до плану роботи закладу було організовано і проведено тижні зарубіжної літератури (з 26 по 30 листопада 2018 року) та інформатики (з 18 по 22 грудня 2018 року).

         Упродовж цього навчального року педагогічні працівники брали активну участь у різноманітних методичних заходах:

-      семінарах-практикумах;

-      тренінгах;

-      проблемних семінарах;

-      он-лайн-вебінарах;

-      районному турі Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» (Деркач Л.Д., вчитель початкових класів, – лауреат районного туру в номінації «Вчитель інклюзивного класу» та Салівонова Т.М., вчитель основ здоров`я, – учасник районного туру в номінації «Основи здоров'я»);

-      ярмарку-конкурсі педагогічної творчості (Деркач Л.В., соціальний педагог, – І місце у районному турі з методичною розробкою «Профілактика та подолання булінгу у школі»; Удодік Н.В., практичний психолог, – ІІІ місце у районному турі з роботою «Адаптація учнів п’ятих класів до нових умов навчання». Педагоги нагороджені сертифікатами учасників ХVI обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості).

Окремі вчителі (Клюйко Т.М., Воловень І.М., Серко Г.В., Буткевич М.О., Пінчук М.В., Пінчук І.Г., Буткевич О.М., Красько Т.К., Клюйко В.В., Вабіщевич А.В., Курачик Н.П.) були членами журі на районних учнівських олімпіадах. Відповідно до наказу управління освіти Дубровицької РДА «Про зміст, структуру та форми науково-методичної роботи з педагогічними кадрами загальноосвітніх навчальних закладів у 2018-2019 навчальному році» від 05.09.2018 року № 226 Клюйко Т.М. є керівником школи педагогічного досвіду для заступників директорів з навчально-виховної роботи  з теми «Системний підхід до організації роботи з молодими педагогами як шлях формування компетентної особистості», Коростель Л.Ф. – керівником школи педагогічного досвіду для вчителів початкових класів з теми «Інтерактивне навчання як засіб оптимізації навчально-виховного процесу та всебічного розвитку учнів», Буткевич М.О. керує районним методичним об'єднанням учителів іноземної мови, Конончук Л.Ф. – майстер-класом переможців районного, учасників обласного турів Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2018» у номінації «українська мова і література», Буткевич О.М. – школою адаптації молодого педагога учителів географії та економіки. Берестівський НВК визначено базовим навчальним закладом із фізичного виховання та основ захисту Вітчизни.

Вагома роль у процесі впровадження досягнень науки та педагогічного досвіду належить методичній раді закладу. Упродовж навчального року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

-      робота над науково-методичною проблемою закладу;

-      схвалення видань педагогічних працівників закладу;

-      аналіз проведення шкільного та участь у районному турі учнівських олімпіад;

-      результативність курсової підготовки педагогічних працівників закладу;

-      результати участі педагогічних працівників у районному турі Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року - 2019»;

-      організація творчих звітів учителів, що атестуються;

-      підготовка до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання;

-      результати моніторингу освітнього процесу за навчальний рік;

-      результативність курсової підготовки педагогічних працівників закладу;

-      результати атестації учителів.     

         Методичне об’єднання вчителів початкових класів у 2018-2019 навчальному році працювало над вирішенням таких завдань:

-      створення умов для успішного впровадження Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти на засадах компетентнісного підходу;

-      упровадження особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходу в організації роботи членів методичного об'єднання;

-      створення гуманного соціокультурного середовища для самовираження, само актуалізації, самоствердження та самореалізації кожного вчителя, його повноцінного професійного розвитку;

-      формування єдиного освітньо-методичного простору для професійного зростання педагогів.

Упродовж навчального року методичне об'єднання реалізовувало проблемну тему «Формування у молодших школярів національної самосвідомості в контексті Нової української школи». Було проведено 5 засідань: «Нова українська школа – новий зміст освіти. Особливості організації освітнього процесу в початкових класах у 2018-2019 навчальному році», «Системно-діяльнісний підхід як філософія освіти початкової школи. Мовно-літературна освітня галузь», «Педагогіка партнерства як ключовий компонент Нової української школи. Математична освітня галузь», «Модернізація змісту освіти в умовах реалізації державного стандарту початкової освіти. Природнича освітня галузь», «Підсумки роботи  методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2018-2019 навчальний рік та складання плану роботи на наступний навчальний рік». Учителі початкових класів – активні учасники районних методичних заходів, а саме: Деркач Л.Д. виступила на практичному семінарі з темою «Застосування сучасних моделей навчання у системі Нової української школи», а разом із Рикун О.М. провели майстер-клас «Виготовлення леп-бука»; Коростель Л.Ф. і Красько В.Г. підготували виступ та презентацію своєї діяльності з теми «Інтегрований урок – шлях цілісного сприйняття учнями навколишнього світу»; Новак Л.Г. та Різанович В.С. провели майстер-клас «Виготовлення ментальної карти».

Методичне об´єднання вчителів природничо-математичного циклу та технологій продовжило роботу над проблемною темою «Формування ключових компетентностей школярів як основи для успішної самореалізації особистості у майбутньому». У рамках реалізації цієї проблеми були проведені засідання за такою тематикою: «Організація освітнього процесу вчителів природничо-математичного циклу та технологій у 2018-2019 навчальному році», «Новий формат педагогічної діяльності Нової української школи», «Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі – запорука творчого зростання вчителя й розвитку здібностей учня».

Члени методичного об'єднання учителів суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного циклів реалізовували проблемну тему «Розвиток навичок ХХІ століття на уроках із предметів суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного циклів як основа формування життєвих компетентностей учнів». Упродовж навчального року члени методичного об'єднання працювали над такими питаннями: «Пріоритетні напрямки роботи методичного об'єднання на 2018-2019 навчальний рік», «Модернізація системи роботи педагогів в умовах реформування освітньої галузі», «Використання інноваційних технологій та міжкультурних зв’язків для успішного формування комунікативної компетенції школярів», «Упровадження проектних технологій на уроках як фактор модернізації методичної роботи».

Методичне об'єднання класних керівників працювало над реалізацією Стратегії і Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, обласної та районної Програм національного виховання учнівської молоді, Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Пріоритетними напрямками виховної роботи були військово-патріотичне та національно-патріотичне виховання. Тому очікуваним результатом стала перемога учнівської команди у міжрайонному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)-«Джура-прикордонник». Велика увага приділялася також питанням протидії булінгу та різних форм насильства.

Керівник школи комп’ютерної грамотності Вабіщевич А.В. проводив заняття з педагогічними працівниками в онлайн-режимі та за потребою.

Робота Майстер-класів учителя української мови та літератури Серко Г.В. проводилась  за темою «Розвиток самостійних умінь і навичок учнів на уроках української мови та літератури», а Курачик Н.П., вчителя хімії, – «Екологічне виховання на уроках хімії».

Колективні та групові форми роботи успішно поєднувалися з індивідуальними. Значна увага приділялася самоосвіті як одній із форм індивідуальної методичної роботи. Кожен педагог працював над власною темою, співзвучною загальношкільній проблемі. Ця тема обиралася, виходячи з професійних потреб учителя, результатів взаємооцінки, рекомендацій управління освіти та методичного кабінету. Індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними працівниками освітнього комплексу включали консультування, взаємовідвідування занять і позакласних заходів, самоосвіту педагогів.

Тісна співпраця налагоджена з соціальною та психологічною службами закладу. Основною метою діяльності психологічної служби 2018-2019 навчального року є соціально-психологічне забезпечення процесу реформування освіти, здійснення психологічної експертизи, психологічної корекції та соціальної реабілітації учнівської молоді, психологічна просвіта всіх учасників освітнього процесу. Виходячи з цього, була поставлена мета:

-      оптимізація, адаптація, навчання, виховання та розвиток кожної дитини, виходячи з її індивідуальності;

-      оптимізація взаємодії між різними суб’єктами освітнього процесу.

    Для реалізації мети виконувались такі завдання:

-      здійснювався психологічний супровід дітей;

-      проводилась робота з оптимізації освітнього процесу;

-      здійснювався соціальний захист прав дітей;

-      створювалися сприятливі умови для розвитку дитини.

         Робота проводилась на основі розроблених планів соціального педагога та практичного психолога за такими напрямками: психологічна просвіта і профілактика, зв'язки з громадськістю, робота з дітьми з освітніми проблемами, захисна робота.

У навчальному закладі обладнано кабінет психологічної служби, у якому містяться матеріали, необхідні для роботи, дошка для занять з учнями, різноманітний дидактичний матеріал, іграшки. Робота  психологічної служби висвітлювалася на стенді «Соціально-психологічна служба закладу» та на сайті освітнього закладу. Забезпечувався якісний соціально-психологічний супровід освітнього процесу, на достатньому рівні проводилася психодіагностична, корекційно-розвивальна, профілактична та консультаційна робота. Удодік Н.В здійснювала супровід інклюзивного навчання, яке було організовано на базі трьох класів, вела індивідуальну психокорекційну роботу з дітьми із особливими потребами, роботу, спрямовану на  поглиблену діагностику дітей різних вікових категорій. Особлива увага приділялася психологічній просвіті учнівського, учительського та батьківського колективів.

Велика увага приділялася упродовж навчального року реалізації Концепції Нової української школи. Ці питання заслуховувались на таких заходах:

-         засідання педагогічної ради (протокол №6 від 30.08.2017 року) «Про ключові моменти Концепції «Нова українська школа»;

-         засідання педагогічної ради (протокол №5 від 23.05.2018 року) «Про вибір та замовлення підручників для учнів 1 класу та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти»;

-         засідання педагогічної ради (протокол №6 від 11.06.2018 року) «Про схвалення Наскрізної освітньої програми закладу»;

-         засідання педагогічної ради (протокол №8 від 30.08.2018 року) «Про організацію освітнього процесу у 1 класі за Новою українською школою»;

-         засідання методичної ради (протокол №1 від 30.08.2018 року) «Про організацію освітнього процесу в умовах Нової української школи»;

-         засідання методичного об'єднання вчителів початкових класів (протокол №1 від 03.09.2018 року) «Нова українська школа – новий зміст освіти. Особливості організації  освітнього процесу в початкових класах у 2018-2019 навчальному році»;

-         засідання методичного об'єднання вчителів суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного циклів (протокол №1 від 03.09.2018 року) «Особливості організації освітнього процесу з іноземних мов у 2018-2019 навчальному році в умовах Нової української школи»;

-         засідання методичного об'єднання класних керівників (протокол №1від 05.09.2018 року) «Основні напрямки і завдання виховання школярів в умовах реалізації Концепції Нової української школи».

З питань популяризації НУШ проведено такі методичні заходи:

-         засідання методичного об'єднання вчителів початкових класів (на всіх засіданнях розглядаються питання НУШ, зокрема:

-         виступ «Педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії вчителя та учнів», Рикун О.М.;

-         Парад порад «Інтеграція у навчанні молодших школярів математики»,          Деркач Л.Д.; відеопрезентація «Головні принципи педагогічної технології «Щоденні 3»,  (Красько В.Г.);

-         практикум «Метод компетентнісного навчання «Шість цеглинок»,        (Воловень І.М.);

-             комп’ютерна презентація «100 днів НУШ» (Воловень І.М.);

-         відеоролики «Виготовлення сніжинки (робота з батьками)», «Мода» (фрагмент уроку, «Крісло автора»), батьківські збори-тренінг «5 шляхів до серця дитини» (Твердун Г.М.); 

-         виступ на районному семінарі-практикумі «З досвіду роботи. Перші кроки у НУШ» (Воловень І.М., листопад 2018 року);

-         авторські розробки «Ранкова зустріч» («Ми – підприємливі»       Різанович В.С., «Професії» Новак Л.Г.) у рамках районного семінару-тренінгу з підготовки вчителів 1 класу (24.10.2018 року);

-         виступ практичного психолога Удодік Н.В. на батьківських зборах-тренінгу «Особливості вибору подарунків дитині» (24.10.2018 року).

Проведена робота з батьками учнів 1 класу:

-         батьківські збори для батьків майбутніх першокласників (05.06.2018 р.);

-         батьківські збори у 1-А,Б класах «Організація освітнього процесу у 1 класі Нової української школи» (03.09.2018 року);

-         тренінг для батьків 1-А класу «Щаслива дитина» (26.10.2018 року);

-         тренінг для батьків 1-Б класу «5 кроків до дитячих сердець» (24.10.2018);

-         зустріч з батьками 1-х класів «Проблеми та їх вирішення» (05.04.2019 р.);

-         залучення батьків до загальношкільних заходів (благодійні ярмарки, конкурси, акція «Посади дерево», «Прощавай, 1 клас!»);

-         майстер-класи із залученням батьків («Виготовлення сніговичків із паперу», «Розмальовка великодніх яєць», «Витинанки», «Мода наших предків»);

-         презентації «Як допомогти дитині у навчанні», «Дитина сама вдома», «Комп'ютер у житті дитини»;

-         буклети для батьків «Батькам про НУШ», «Булінг в освітньому закладі»;

-         створення живого куточка у класі (висівання насіння, виготовлення «травничків»);

-         залучення батьків до оформлення освітнього простору (сюжетні малюнки у фойє).

За рахунок спонсорських коштів придбано:

крісло-груша – 1 шт.;

пуфики – 15 шт.;

килим у фойє (зона відпочинку) – 1 шт.;

килими у класні кімнати – 2 шт.;

каремати (індивідуальні килимки) – 20 шт.;

батут (ігрова кімната);

кутова шведська стінка (ігрова кімната);

дидактичні матеріали (числові віяла – 20 шт.; лотки для дидактичних матеріалів – 20 шт.; скакалки – 20 шт.; іграшки, книжки, флеш-накопичувачі – 2 шт.).

Проведено спільні заходи із закладом дошкільної освіти щодо підготовки дітей до навчання у 1 класі за системою НУШ:

-         батьківські збори «НУШ: до чого готуватися дітям і батькам?» (19.02.2019 року);

-         поради батькам першокласників (брошура) «Ведемо дитину у 1 клас» (20.03.2019 року);

-         круглий стіл «Взаємодія вихователя з батьками як передумова підготовки дітей до НУШ» (02.04.2019 року);

-          тренінгові заняття для вихователів ДНЗ та вчителів 1-х класів «Гра по-новому, навчання по-іншому» (вправи з ЛЕГО) (25.01.2019 року);

-         педагогічний міст «Є ідея!» (обмін досвідом проведення ранкових зустрічей між вихователями ДНЗ та вчителями 1-х класів) (11.03.2019 року);

-         екскурсія для вихованців старшої групи ДНЗ «Знайомство зі школою» (вересень 2018 року).

Відповідно до законодавства України у поточному навчальному році здійснювалась курсова підготовка та атестація вчителів відповідно до перспективного плану атестації педагогічних кадрів з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.

Курсову підготовку пройшли Климчук С.Т., директор, вчитель фізичної культури; Клюйко Т.М., заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель німецької мови; Мартинчик Г.С., вчитель початкових класів; Пінчук І.Г., вчитель історії; Твердун В.В., вчитель фізичної культури; Конончук Л.Ф., вчитель зарубіжної літератури; Боковець А.О., вчитель історії; Пінчук Т.В., вчитель біології та екології; Буткевич О.М., вчитель географії; Вабіщевич А.В., вчитель інформатики; Оленіч Т.М., вчитель інформатики у початкових класах; Гурик Н.М., асистент учителя. Окрім цього, тренінг для вчителів Нової української школи пройшли Новак Л.Г., Різанович В.С., Ромаш Н.В., Коростель Л.Ф., Красько В.Г.

Успішно пройшли атестацію Мартинчик Г.С., вчитель початкових класів; Твердун Г.М., вчитель початкових класів; Новак Л.Г., вчитель початкових класів; Пінчук І.Г., вчитель історії; Борщ І.І., вчитель зарубіжної літератури, української мови та літератури; Пінчук Т.В., вчитель біології; Салівоновій Т.М., вчитель основ здоров'я; Таборовець С.В., вчитель християнської етики; Котяш І.М., вихователь ДНЗ; Клюйко Т.О., вихователь ДНЗ, керівник гуртка.

Упродовж навчального року здійснювалась контрольно-аналітична діяльність за освітнім процесом: адміністрацією НВК відвідано уроки вчителів предметів, проведено індивідуальні консультації з учителями, перевірено календарно-тематичне планування, вибірково – поурочні плани, робочі зошити учнів, систематично перевірялись класні журнали, вивчено стан  навчання та виховання, з'ясування навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури (листопад), інформатики (грудень), трудового навчання та технологій (лютий), біології (березень). За результатами внутрішньошкільного контролю надано рекомендації учителям предметів, учням та їх батькам щодо поліпшення організації освітнього процесу. Питання, хід та результати контрольно-аналітичної діяльності систематично обговорювались на нарадах при директору, заступниках директора, засіданнях педагогічної ради та методичних об'єднань, наслідки узагальнені в наказах по навчально-виховному комплексу.

Важливою складовою методичної роботи у закладі є робота з обдарованими учнями, яка відобразилася у результативності участі школярів в учнівських олімпіадах, предметних конкурсах, які проводилися упродовж 2018-2019 навчального року. Результативність участі у районному турі учнівських олімпіад у цьому навчальному році лишається на минулорічному рівні (у порівнянні з минулим роком маємо на 1 призове місце менше):

Фурсович Аліна, 8-А клас, українська мова та література – ІІІ місце (Серко Г.В.);

Аврамишина Вікторія, 8-А клас, англійська мова – ІІІ місце (Буткевич М.О.);

Фрсович Наталія, 10 клас, англійська мова – ІІІ місце (Скобель О.В.);

Фурсович Аліна, 8-А клас, історія – ІІІ місце (Пінчук І.Г.);

Гурик Дмитро, 6-А клас, математика – ІІІ місце (Боковець С.В.);

Твердун Дмитро, 7 клас, математика – ІІІ місце (Красько Т.К.);

Бандурська Тетяна, 8-А клас, математика – ІІІ місце (Красько Т.К.);

Буткевич Альона, 10 клас, математика – ІІІ місце (Боковець С.В.);

Клюйко Артем, 7 клас, хімія – ІІ місце (Курачик Н.П.);

Фурсович Аліна, 8-А клас, біологія – ІІІ місце (Пінчук Т.В.);

Твердун Дмитро, 7 клас, фізика – ІІ місце (Клюйко В.В.);

Буткевич Святослав, 10 клас, інформатика – ІІІ місце (Вабіщевич А.В.);

Калюх Ярослав, 8-Б клас, інформаційні технології – ІІ місце (Вабіщевич А.В.);

Буткевич Святослав, 10 клас,інформаційні технології – ІІ місце (Вабіщевич А.В.);

Клюйко Анастасія, 4-Б клас, українська мова – ІІ місце (Різанович В.С.);

Боковець Даниїл, 4-А клас, математика – ІІ місце (Мартинчик Г.С.);

Твердун Антон, 4-А клас, природознавство – ІІ місце (Новак Л.Г.).

Результати районного етапу олімпіади «Знавці Біблії» (вчитель Таборовець С.В.):   

Шиловець Ілона, учениця 6-А класу – ІІ місце;

Боковець Даниїл, учень 4-А класу – ІІІ місце;

Красько Аліна, учениця 5 класу – ІІІ місце;

Боковець Юлія, учениця 6-А класу – ІІІ місце.

Окрім цього, учні закладу брали участь у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика і Красько Аліна, учениця 5 класу (Серко Г.В.), зайняла у цьому конкурсі ІІІ місце.

Активно долучилися школярі і до роботи у Малій академії наук (районний етап):

Гурик Софія, 10 клас – І місце з роботою «Весілля у Бересті: від минулого до сьогодення» (наукове відділення історії, секція етнологія), учасник обласного етапу  – Пінчук І.Г.;

Вабіщевич Анатолій, 8-Б клас, І місце з роботою «Створення прикладного програмного забезпечення для 1 класу «Твоя ранкова зустріч» (наукове відділення комп’ютерних наук, секція мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми) – Вабіщевич А.В.;

Калюх Ярослав, 8-Б клас, ІІ місце з роботою «Створення сайту для вивчення мови програмування «Lazarus» (наукове відділення комп’ютерних наук, секція інтернет-технології та WEB-дизайн) – Вабіщевич А.В.;

Буткевич Альона, 10 клас, ІІ місце з роботою «Математичні моделі в екології» (наукове відділення математики, секція математичне моделювання) – Боковець С.В.;

Буткевич Анатолій, 10 клас, ІІ місце з роботою «Традиційні і сучасні народні художні промисли села Берестя Дубровицького району Рівненської області» (наукове відділення наук про Землю, секція географія і ландшафтознавство) – Буткевич О.М.;

Красько Зорина, 10 клас, ІІ місце з роботою «Зарубіжні письменники стежками України» (наукове відділення філології та мистецтвознавства) – Борщ І.І.;

Рока Анастасія Сергіївна, 9 клас, учасник районного етапу з роботою «Використання високодисперсних оксидів: Титан (IV) оксиду, Алюміній оксиду, Силіцій (IV) оксиду» (наукове відділення хімії та біології, секція хімія) – Курачик Н.П.

Маємо переможців і у районному конкурсі читців-декламаторів імені Тараса Шевченка: 

Чирон Ольга, 6-А – ІІІ місце (Серко Г.В.);

Боковець Богдан, 6-А – ІІІ місце (Серко Г.В.);

Красько Ірина, 8-Б – ІІ місце (Твердун В.О.).

Кохан Надія, учениця 7 класу, стала переможцем  районного конкурсу «Найкращий читач-2019» у номінації «Кращий оповідач» (Твердун Н.М.).

Учні закладу є також активними учасниками різноманітних заочних конкурсів та олімпіад («Соняшник», «Кенгуру», «Левеня», «Гринвіч», «Олімпус»).

З метою покращення мотивації навчальної діяльності учнів та стимулювання педагогічної творчості педагогічних працівників закладу у травні відбувся традиційний фестиваль «Шкільний зорепад», на якому було нагороджено кращих учнів та вчителів, виражено подяки батькам. 

Керуючись законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», нормативними та розпорядчими документами Міністерства освіти і науки України, на виконання плану роботи на 2018-2019 навчальний рік, з метою оцінювання стану системи освіти та отримання об’єктивної інформації про якість освіти у закладі проведені моніторингові дослідження якості освіти за такими напрямками:

-         моніторинг участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів, МАН у 2018-2019 навчальному році;

-         моніторинг результатів ДПА у 4, 9, 11 класах у 2019 році;

-         моніторинг навчальних досягнень учнів за 2018-2019 навчальний рік;

-         моніторинг результативності ЗНО-2019;

-         моніторинг працевлаштування випускників 9, 11 класів у 2019 році;

-         моніторинг діяльності психологічної служби.

Методична робота в закладі націлена  на вирішення  запланованих  завдань  і зорієнтована на конкретні результати, ефективно впливає на підвищення професійного рівня педагогічного колективу, активізацію впровадження у практику особистісно-зорієнтованих та сучасних технологій, організацію науково-дослідницької роботи, розробку власних науково-методичних і дидактичних матеріалів, залучення учителів і учнів до участі в соціальних проектах.

Проте поряд із здобутками та досягненнями в методичній роботі є ще питання і проблеми, над якими слід працювати, удосконалювати в світлі вимог оновленої освіти: дієвість соціально-психологічної служби, розробка  авторських програм, апробація цікавих форм  роботи, використання  програмового забезпечення та мультимедійних засобів навчання, організація дослідницької роботи вчителя, необхідність постійного підвищення рівня досягнень на учнівських олімпіадах з базових дисциплін.

Виховна робота в освітньому закладі впродовж 2018– 2019 навчального  року була спрямована на виконання завдань, визначених Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту» та іншими нормативними документами і була направлена на реалізацію Всеукраїнської, обласної, районної Програм національного виховання учнівської молоді на 2008-2020 роки, Основних Орієнтирів виховання учнів учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Стратегії та Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Згідно з плануванням роботи на 2018-2019 навчальний рік виховна діяльність здійснювалась за наступними  напрямками:

-         національно-патріотичне та військово-патріотичне виховання;

-         робота з соціального захисту учнів;

-         робота з профілактики правопорушень та злочинності серед неповнолітніх;

-         протидія булінгу та різних форм насильства;

-         формування ціннісних ставлень особистості;

-         формування здорового способу життя;

-         робота з батьківською громадськістю;

-         розвиток учнівського самоврядування.

Пріоритетним напрямком виховної роботи було національно-патріотичне та військово-патріотичне виховання, а саме, формування ціннісного ставлення до суспільства та держави, до історичних, культурних та духовних надбань рідного краю. Видано наказ по закладу від 06.09.2018 року  №175«Про затвердження плану практично-організаційних заходів на 2018-2019 навчальний рік із реалізації Концепції національно-патріотичного виховання, Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, обласної та районної програм національного виховання». Із планом реалізації даних програм ознайомлено на нараді при директору у вересні 2018 року.

З метою національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання школярів у закладі функціонують виховні центри. Розроблено та систематично проводяться екскурсії до центру військово-патріотичного виховання на тему «Від козацької минувшини до героїчного сьогодення», «На захисті Вітчизни». Поновлено експонати музею етнографічного профілю «Світлиця». Екскурсоводи Гурик Софія та Фурсович Наталія стали переможцями І заочного туру Фестивалю музеїв при закладах освіти Рівненщини та дипломантами ІІ очного туру.

У районному конкурсі патріотичної пісні «Поліська Січ» учениці 5 класу Корень Катерина та 7 класу Таборовець Іуліанія  вибороли ІІ місце. В освітньому закладі активно працює гурток військово-патріотичного спрямування «Школа Джур». Вихованці гуртка є активними учасниками заходів патріотичного спрямування. Рій «Поліська Січ» нашого закладу виборов І місце у районному та ІІ місце у регіональному етапах гри «Джура» («Сокіл») – «Джура-прикордонник 2019», що цьогоріч проходив на Рокитнівщині. Також у закладі проведено до Дня української писемності та мови літературно-музичну композицію «Рідну мову українську в дар дали мені батьки» та ряд заходів у рамках Шевченківських днів, урок мужності до Дня Захисника України «За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ!», годину пам'яті «Герої Крут – для нащадків взірець». Упродовж жовтня пройшов місячник національно-патріотичного виховання, у травні – дні військово-патріотичного виховання. З метою військово-патріотичного виховання та в рамках співпраці з ОК «Захід» було організовано зустріч із військовими. До Дня пам'яті та примирення організовано тематичну виставку «Українська Друга світова»,  проведено мітинг-реквієм «Схиляймо голову низько, щоб шану полеглим віддати». Проведення усіх  заходів висвітлено на сайті освітнього закладу.

На нарадах при директору розглянуто такі питання виховної роботи: «Про організацію роботи з дітьми, які потребують особливої педагогічної уваги» (вересень 2018 року), «Про стан з додержання педагогічними працівниками вимог законодавства щодо забезпечення захисту дітей від будь-яких форм фізичного та психічного насильства. Робота з дітьми пільгових категорій» (жовтень 2018 року), «Про стан національно-патріотичного виховання» (листопад 2018 року), «Про реалізацію Програм національного виховання» (грудень 2018 року), «Про стан превентивного виховання молоді з питань профілактики ВІЛ-інфекції» (лютий 2019 року), «Профілактика злочинності, запобігання безпритульності та бездоглядності» (березень 2019 року), «Про стан роботи Ради профілактики» (квітень 2019 року).

Систематично тривало обговорення питань на нарадах при заступнику директора з виховної роботи: «Планування виховної роботи з класним колективом. НУШ: виховання на цінностях» (вересень 2018 року), «Про організацію роботи учнівського самоврядування» (вересень 2018 року), «Про роботу з обдарованими дітьми, розвиток творчої особистості» (жовтень 2018 року), «Про протидію булінгу та різних форм насильства» (жовтень 2018 року), « Про попередження домашнього насильства» (листопад 2018 року), «Про залучення дітей «групи ризику» та інших пільгових категорій до гурткової роботи» (грудень 2018 року), «Про роботу з батьківською громадськістю» (лютий 2019 року) та інші.

Упродовж І семестру 2018-2019 навчального року вивчалося питання «Стан роботи з профілактики правопорушень та інших негативних проявів в учнівському середовищі». Дане питання та результати його вивчення було обговорено  на засіданні педагогічної ради  (протокол №11  від 29.12.2018 року) та узагальнено у наказі №1 від 02.01.2019 року «Про стан роботи з профілактики правопорушень та інших негативних проявів в учнівському середовищі». Упродовж  ІІ семестру 2018-2019 навчального року вивчалися питання «Соціально-педагогічна діяльність класного керівника», дане питання обговорено на засіданнях педагогічної ради  (протокол №14  від 29.03.2019 року ) та узагальнено в аналітичному наказі.

         Методичне об'єднання класних керівників впродовж 2018-2019 навчального року працювало над проблемною темою «Виховання національної свідомості в умовах нових стандартів школи». На засіданні методичного об'єднання 05.09.2018 року обговорено питання «Основні напрямки і завдання виховання школярів в умовах реалізації Концепції НУШ»; 28.11.2018 – «Профілактика та запобігання насилля й інших негативних проявів в учнівському середовищі»; 22.02.2019 року – «Роль батьківської громадськості в державно-громадській моделі управління освітою в умовах нової української школи»;17.05.2019 – «Підсумки роботи педагогів-виховників освітнього закладу в 2018-2019 навчальному році».

Двічі на рік здійснювався моніторинг рівнів вихованості школярів за ціннісними ставленнями. У порівнянні з минулим навчальним роком зріс рівень вихованості учнів 5-9 класів за ціннісним ставленням до сім'ї, родини, людей», серед 10-11 класів  зріс показник рівня вихованості за ціннісним ставленням до історичних, культурних та духовних надбань рідного краю. Дещо знизився показник ціннісного ставлення до себе в учнів 10-11 класів.

Одним із пріоритетних напрямків виховної роботи було формування здорового способу життя. Питання даного напрямку роботи розглядалися на нарадах  при директору: «Формування основ здорового способу життя» розглядалося на нараді при директору (вересень 2018 року), «Стан превентивного виховання молоді з питань профілактики ВІЛ-інфекції. Методика проведення інформаційно-освітньої, профілактичної роботи серед учнівської молоді щодо загрози ВІЛ-інфікування та СНІДу» (лютий 2018 року). На нараді при заступнику з виховної роботи обговорено питання «Моніторинг сформованості позитивної мотивації на здоровий спосіб життя учнів 5-11 класів» (листопад 2018 року), «Про стан впровадження здоров'язберігаючих технологій» (лютий 2019 року).  У листопаді проведено місячник правового виховання, у лютому – місячник санітарно-просвітницької та профілактичної роботи «Ти і твоє здоров'я», підсумки проведення яких відображені у відповідних наказах, висвітлені на сайті навчального закладу та обговорені на нарадах при директору. Агітбригада закладу була учасником районного етапу Всеукраїнського фестивалю «Молодь обирає здоров'я» та виборола ІІ місце у конкурсі плакатів та фотографій (керівник Салівонова Т.М.).

Система гурткової роботи закладу представлена діяльністю оплачуваних гуртків та гуртків на добровільних засадах. Оплачувані гуртки  - 4, в яких займалися 61 (20%) дитина: гурток художньо-естетичного спрямування (15 вихованців, керівник Тимошок І.О.), спортивний (волейбол) -  (15 дітей, Пінчук Ю.Г.), гурток науково-технічного спрямування «Фотоательє» (15 дітей, Клюйко В.В.), гурток військово-патріотичного спрямування «Школа Джур» (16 вихованців, керівник Твердун С.М.). Організовано роботу 2 гуртків на громадських засадах: загону юних інспекторів руху (керівник Салівонова Т.М.), дружини юних пожежників (керівник Різанович В.С.).

         Учнівське самоврядування  діяло на основі власного Статуту, розроблених Законів учнівського самоврядування. На початку навчального року видано наказ «Про організацію роботи учнівського самоврядування у 2018-2019  навчальному році». Педагог-організатор Мельник Л.П. постійно працює над поповненням матеріалів у кімнаті школяра. Учнівським самоврядуванням упродовж навчального року було зреалізовано проекти   «Дзвенить струна народна» та «Знай і люби свій край», а також створено програму розвитку свого населеного пункту. Члени учнівського самоврядування були ініціаторами благодійних і волонтерських заходів. Учні, педагоги спільно з батьківською громадськістю взяли активну участь у благодійних акціях «Не будь байдужим», «З вірою у серці», «Від серця до серця», «Вишиванка для дітей зони АТО», які спрямовані на підтримку захисників країни та їхніх сімей, а також дітей та дорослого населення, яке проживає на сході України у зоні конфлікту. Проведено акцію «Солодкий ярмарок» з метою підтримки дітей, сім'ї яких опинилися у складних життєвих обставинах. Членами учкому знято відеоролик щодо протидії булінгу в учнівському середовищі.

Наказом по закладу затверджено склад ради профілактики правопорушень. На засідання  ради профілактики було запрошено  інспектора ювенальної превенції Дубровицького відділення поліції Атаманець В.Я.. Рада профілактики співпрацює з службою у справах дітей. У листопаді проведено місячник правового виховання, у грудні – тиждень правових знань. Організовано екскурсії до Дубровицького районного суду та Дубровицького відділення поліції. Станом на 31.05.2019 року на внутрішкільному обліку перебуває 2 учнів, на тимчасовому обліку – 9 учнів. З даною категорією учнів проведено ряд профілактичних бесід, індивідуальних занять.  Всі учні, що перебувають на обліку, залучені до  оплачуваних гуртків та позакласної роботи.  У жовтні проведено тиждень протидії булінгу, у рамках якого відбулася зустріч з інспектором ювенальної превенції Дубровицького відділення поліції Атаманець В.Я., флешмоб «Щоб не билась наша школа, щоб не бились всі довкола». Видано наказ «Про затвердження заходів щодо протидії булінгу», план заходів протидії боулінгу висвітлено на сайті освітнього закладу. Відповідальною особою з питань протидії боулінгу призначено практичного психолога Удодік Н.В., а також заведено журнал реєстрації випадків булінгу та рішень комісії. Заведено і відповідний журнал реєстрації випадків домашнього насильства, відповідальна особа - заступник директора з виховної роботи Люлька О.В..

Діяльнісною була робота психологічної служби.  Соціальний педагог Деркач Л.В. та практичний психолог Удодік Н.В. роботу служби висвітлювали  на стендах «Соціально-психологічна служба закладу», «Поради для учнів» та на сайті освітнього закладу. Соціально- психологічною службою проведено анкетування, тренінги, профілактичні бесіди щодо формування ціннісного ставлення особистості до себе, моніторингові дослідження факторів, що породжують насильство та жорстокість. Багато уваги приділялось питанню «Убезпечення дітей у соціальних мережах», «Протидія боулінгу», «Попередження різних форм насильства, в т.ч. і домашнього». Пріоритетними напрямками роботи психологічної служби  було вирішення таких соціальних проблем запобігання торгівлею людьми, збереження здорового способу життя  та формування життєвих компетенцій. Психологічні дослідження оформлені на належному рівні.

Значна увага зверталась на роботу з батьківською громадськістю. Організовувалися батьківські всеобучі, консультації.  У кабінеті виховної роботи наявна добірка матеріалів по роботі з батьками. Систематично оновлювались матеріали на  шкільному сайті. Батьки стали учасниками таких заходів, як «Прощання з Буквариком», «Шкільний зорепад», Свято Миколая, Свято матері, «Солодкий ярмарок» та інших. Діяльнісною була робота батьківського комітету. Систематично проводилися батьківські збори у всіх класах. Батьки відвідували навчальні заняття. На засіданні батьківського комітету розглядались питання шкільної форми, гурткової роботи, запобігання насильству над дітьми, формування головних чинників здорового способу життя, попередження травматизму тощо. Упродовж березня проведено місячник сімейно-родинного виховання, підсумки проведення обговорювалися на нараді при заступнику директора з виховної роботи (квітень 2019 року) Та відображені у підсумковому наказі.

Здійснювався постійний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. Дані по відвідуванню  щомісячно узагальнювались та аналізувались.  Класними керівниками ведеться відповідна робота з учнями, які пропускають уроки без поважних причин.  Дане питання постійно розглядалось на нараді при директору, батьківських зборах, засіданнях батьківського комітету.

Одним із потужних виховних центрів була публічно-шкільна бібліотека. Окрім безпосередньо проведених виховних заходів,  бібліотекар Твердун Н.М. здійснювала підбір Інтернет-ресурсів з питань  виховної діяльності, брала участь у проведенні районних семінарів-практикумів на базі закладу.

         Більшість  класних керівників провели відкриті виховні заходи, організовували участь учнівських колективів у загальношкільних та районних  заходах. Виховні заходи, що проводились упродовж навчального року, були різноманітними, відповідали віковим особливостям учнів, сприяли розвитку творчих здібностей та ініціативності школярів і вирізнялися впровадженням нових форм роботи. Це проекти, квести, відкритий мікрофон, брейн-ринг, флешмоби, форум-театр та інші. Найбільш активними під час підготовки та проведення заходів були учні 1-х, 3-х класів (класні керівники Воловень І.М., Твердун Г.М., Красько В.Г., Коростель Л.Ф.), 5, 6-х класів (класні керівники Конончук Л.Ф., Боковець А.О., Скобель О.В.), 8-Б класу (класний керівник Вабіщевич А.В.), 10 класу (класний керівник Буткевич О.М.). Малоактивні були учні 9 та 11 класів.

Впродовж 2018-2019 навчального року заклад приймав участь  у  районних  та обласних творчих конкурсах.  Маємо такі результати участі: у районних конкурсах – 30 призових місць, 2 призові місця  обласного рівня, 1 призове місце у регіональному етапі.

Соціальний педагог Деркач Л.Д. та практичний психолог Удодік Н.В.  стали переможцями районного конкурсу «Ярмарок педагогічних інновацій» та учасниками обласного етапу цього конкурсу.

Поруч із певними здобутками у виховній діяльності є ряд проблем. Перш за все, це невелика кількість призових місць на обласному рівні, що говорить про недостатнє зацікавлення, організаційну роботу класних керівників та вчителів-предметників. Також є недоліки в організації природоохоронної та правовиховної  роботи, організації чергування учнів по закладу.

У 2018-2019 навчальному році навчальний заклад продовжуватиме роботу в напрямку національно-патріотичного виховання учнівської молоді, впроваджуватиме нові проекти патріотичного спрямування. Також пріоритетними напрямками буде профілактика правопорушень, жорстокості та насильства серед дітей, протидія боулінгу, торгівлі людьми, формування здорового способу життя, правового захисту неповнолітніх. Отож ядром виховної діяльності в освітньому закладі має бути робота психологічної служби, основним завданням якої є створення здорового психологічного клімату в колективі.